Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” jest siecią polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw osób LGBT+.

Czym zajmuje się Koalicja „Equality Watch”?

  • Skupiamy się na monitorowaniu przestrzegania zasady niedyskryminacji, równego traktowania i Karty Praw Podstawowych w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027.
  • Badamy wpływ finansowanych przez UE działań na zasady równościowe i na sytuację osób zagrożonych dyskryminacją, w tym osób LGBT+.
  • Dbamy o to, żeby tzw. “strefy wolne od LGBT” nie uzyskały finansowania ze środków unijnych, a także domagamy się wprowadzenia odpowiednich działań prorównościowych.

Polska, jako kraj członkowski UE, jest beneficjentem funduszy unijnych. W perspektywie finansowej 2021-2027 jest to 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł. Koalicja “Equality Watch” pilnuje, aby wszystkie te środki były wydawane w poszanowaniu prawa i wartości Unii Europejskiej.

Każda z organizacji zrzeszonych w Koalicji nadzoruje wydatkowanie unijnych funduszy w swoim województwie. Osoby członkowskie organizacji wchodzą w skład kilkunastu organów monitorujących poszczególne programy finansowane z budżetu UE.

Komitety Monitorujące, w których zasiadają osoby z „Equality Watch”:

Jesteśmy w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.