Radzyń Podlaski to pierwsze miasto w Polsce, które w 2019 r. przyjęło uchwałą Samorządową Kartę Praw Rodzin autorstwa prawników z Instytutu Ordo Iuris. SKPR obowiązuje w nim do dzisiaj, co doprowadziło do odmowy dofinansowania z funduszy europejskich projektów składanych przez miasto. O wycofaniu się Radzynia Podlaskiego z projektu Polityka Senioralna Plus pisaliśmy tutaj.

 

Dnia 8 kwietnia 2024 r. na stronie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski ukazał się artykuł autorstwa Burmistrza, Jerzego Rębka pt. “Czy środowiska LGBT zablokowały remont Oranżerii?”, w którym oskarża on “środowisko LGBT” o zablokowanie pieniędzy na remont zabytkowego budynku, nieprawidłowo interpretuje prawo Unii Europejskiej, narusza dobra osobiste członka „Equality Watch” oraz – po prostu – pisze nieprawdę. 

 

15 kwietnia 2024 r. Koalicja “Equality Watch” złożyła wniosek o publikację na stronie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:

 • sprostowania do artykułu, które zostanie sporządzone na podstawie niniejszego pisma lub niniejszego pisma w całości
 • oficjalnych przeprosin dla Kazimierza Strzelca z EQW, którego dobra osobiste zostały naruszone przez publikację artykułu

oraz o usunięcia zawierającego nieprawdziwe informacje artykułu ze strony Urzędu Miasta.

 

 

Poniżej publikujemy treść wniosku do Burmistrza Radzynia Podlaskiego, Jerzego Rębka, wraz z linkami do załączników:

                                                                                         

 

Wniosek o sprostowanie

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Działając na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, zwracamy się do Pana z prośbą o bezpłatne sprostowanie informacji, które znalazły się w artykule “Czy środowiska LGBT zablokowały remont Oranżerii?” opublikowanym dnia 8 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski pod Pana nazwiskiem, zwanym dalej “artykułem”. W naszej ocenie, są one nieprawdziwe i mogą wprowadzać w błąd czytelników i czytelniczki. 

 

A. Poniżej odnosimy się do informacji zawartych w artykule, które w naszej ocenie są niezgodne z prawdą:

 

 1. Cytat z artykułu

“Ponadto twierdzenie, że realizacja projektu „Renowacja oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” będzie „skutkować dyskryminacją ze względu na orientację seksualną” jest absurdalny”.

Sprostowanie: 

Przepisy dotyczące obowiązku przestrzegania zasady niedyskryminacji obejmują całokształt działań jednostki samorządu terytorialnego, nie tylko treść projektu ubiegającego się o dofinansowanie. Dlatego też sugestia zawarta w przedstawionym powyżej cytacie z artykułu, jakoby projekt renowacji Oranżerii miał prowadzić do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, stanowi nieprawidłową interpretację przepisów i jest niezgodna z prawdą.

Uzasadnienie:

W Umowie Partnerstwa zawartej między Polską a Unią Europejską na lata 2021-2027 zapisane są zasady horyzontalne, czyli priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Ich przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów (jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, podmiotów gospodarczych itd.), które chcą realizować projekty współfinansowane z funduszy unijnych w Polsce. To oznacza, że jeśli dany podmiot ich nie przestrzega, nie może otrzymać dofinansowania.

Zasady horyzontalne w latach 2021-2027 to: 

 • zasada niedyskryminacji i równości szans (Art. 9.1. Umowa Partnerstwa),
 • zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang.: DNSH – Do Not Significant Harm),
 • zasada równości szans kobiet i mężczyzn
 • zasada partnerstwa

Horyzontalne warunki podstawowe w latach 2021-2027 to:

 • zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (wdrożenie i stosowanie “Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”)
 • poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

W rozdziale 3 Karty Praw Podstawowych zatytułowanym “Równość” kluczowa jest zasada niedyskryminacji, w brzmieniu: “Zasada niedyskryminacji ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie tej zasady jest prawnym obowiązkiem, dlatego wszystkie projekty realizowane w ramach programów muszą ją uwzględniać”. 

W dokumencie Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz z załącznikamiznajduje się zapis: “Fundusze polityki spójności będą przyznawane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone”.

Wszystkie podmioty starające się o uzyskanie dofinansowania projektu z funduszy europejskich zobowiązane są do podpisania Oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego braku dyskryminujących aktów prawnych na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli dany podmiot nie może z pełną uczciwością podpisać tego oświadczenia, nie może przystąpić do programu dofinansowania projektu. 

 

2. Cytaty z artykułu:

“Tymczasem dokument ten – publicznie dostępny na stronie Urzędu Miasta – jedynie podkreśla znaczenie rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Jego treść nie daje podstaw do dowodzenia, że nasz samorząd dyskryminuje jakiekolwiek osoby. “

“Dziwi fakt, że Pan Marszałek w uzasadnieniu swojej decyzji powołuje się na zapisy naszej uchwały jakoby godzące w zasadę niedyskryminacji, gdy w rzeczywistości zapisy takie nie istnieją. Twierdzenia te są nieprawdziwe i godzą w dobre imię środowiska radzyńskiego.”

Sprostowanie:

Samorządowa Karta Praw Rodzin jest aktem dyskryminującym ponieważ:

 • preferencyjnie traktuje rodziny oparte na heteroseksualnym małżeństwie, co stanowi dyskryminację innych rodzin (w tym rodzin niepełnych, rodzin żyjących w relacjach nieformalnych, samodzielnych rodziców i rodzin tworzonych przez osoby LGBT+);
 • zachęca podległe władzom instytucje do podejmowania konkretnych działań o charakterze dyskryminacyjnym (np. wyłączania możliwości finansowania projektów „podważających konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny”);
 • stanowi wypowiedź, która wywołuje tzw. “efekt mrożący”, zakazany przez TSUE i ETPC.

 

3) Tytuł artykułu: 

“Czy środowiska LGBT zablokowały remont Oranżerii?”

Sprostowanie:

Tytuł artykułu narusza dobre imię osób należących do społeczności LGBT+ sugerując, jakoby to one odpowiadały za zatrzymanie dofinansowania renowacji Oranżerii w Radzyniu Podlaskim. W rzeczywistości za negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu “Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Komisja Oceny Projektów.

Jak wskazano w uzasadnieniu odmowy, jej powodem było niespełnienie przez wniosek Kryterium merytoryczno technicznego nr. 8, które traktuje o niedyskryminacji. Z uzasadnienia wynika, że negatywna ocena wniosku była związana z uchwałą Miasta Radzyń Podlaski o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin, którą Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Komisja Oceny Projektów uznają za dyskryminującą. 

Próba zrzucenia odpowiedzialności za “zablokowanie” funduszy europejskich na remont Oranżerii na społeczność osób LGBT+ jest działaniem na szkodę grupy mniejszościowej, może bowiem wzmagać niechęć wobec grupy wrażliwej, która narażona jest nierówne traktowanie i dyskryminację.

 

B. W treści artykułu wspomniany został “jeden z członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Unijne dla Lubelskiego, opisujący się sformułowaniem „My osoby LGBT+””  oraz prywatny list wysłany przez niego do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej, natomiast w załączniku do artykułu zamieszczony został list z zaciemnionymi danymi osobowymi Autora, Kazimierza Strzelca. 

Mimo zaciemnienia danych osobowych, identyfikacja Autora jest możliwa – na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego opublikowana jest lista członków i członkiń Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz ich afiliacje. Kazimierz Strzelec jest jedyną osobą w komitecie reprezentującą organizację pozarządową zajmującą się prawami człowieka osób LGBT+.  Publikacja prywatnego listu adresowanego do konkretnych osób, w szczególności w kontekście wypowiedzi o wydźwięku obwiniającym, narusza dobra osobiste Kazimierza Strzelca, m.in. takie jak: cześć, tajemnica korespondencji, dobre imię, prawo do prywatności. 

 

Wnioskujemy o publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:

 • sprostowania do artykułu, które zostanie sporządzone na podstawie niniejszego pisma lub niniejszego pisma w całości

 • oficjalnych przeprosin dla Kazimierza Strzelca

oraz o usunięcia listu jego autorstwa ze strony Urzędu Miasta, jak również usunięcie ze strony Urzędu Miasta artykułu.

 

Z wyrazami szacunku,

Olga Plesińska

Kazimierz Strzelec

Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch”